Mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov - 24.11.2018

Dňa 24.11.2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD. Zúčastnilo sa jej 179 zástupcov, čo je 63% zo všetkých. Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Prítomným boli odovzdané kompletné písomné materiály k uvedenej novele. Zároveň bola prezentovaná nová Zmluva o výkone správy, ktorú budeme odsúhlasovať v bytových domoch v priebehu I.polroka 2019. Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastnených na porade. Tím, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť, boli materiály zaslané poštou.

Všetky predmetné dokumenty z mimoriadnej schôdze na stiahnutie a pozretie...

Klientske centrum

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poplatky za služby poskytované v Klientskom centre OSBD je možné uhrádzať len v hotovosti, t.j. nie je možná platba platobnou kartou.

Dňa 19.1. 2011 začalo svoju činnosť klientske centrum v priestoroch administratívnej budovy technického a ekonomického úseku OSBD Nitra.

Cieľom jeho sprevádzkovania je zabezpečenie komplexných služieb pre nájomcov i vlastníkov bytov v bytových domoch v správe OSBD Nitra sústredených na jednom mieste.

Prínosom tohto oddelenia je najmä to, že bežný klient bytového družstva tu bude môcť vybaviť prakticky všetky bežne sa vyskytujúce požiadavky:

 • vyhlásenie správcu
 • potvrdenie o veku stavby
 • potvrdenie o výške poistného
 • zmena vlastníka bytu
 • prevod členských práv
 • podnájom bytu
 • všetky služby týkajúce sa zálohových platieb
 • všetky služby týkajúce sa mesačného predpisu
 • všetky služby týkajúce sa vyúčtovania
 • platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • prijímanie požiadaviek na opravu a údržbu
 • prijímanie požiadaviek na stavebné úpravy bytov

Takisto požadované poplatky za úkony budú uhrádzané priamo v klientskom centre. (Netýka sa to mesačných zálohových platieb, nedoplatkov a úhrad faktúr).

Prevádzkové hodiny

Prevádzka klientskeho centra je nepretržitá počas celého pracovného týždňa bez obedňajšej prestávky nasledovne:

Pondelok: 8,00 - 15,30 tel: 037 69 278 41
Utorok: 8,00 - 15,00 tel: 037 69 278 42
Streda: 8,00 - 17,00
Štvrtok: 8,00 - 15,00
Piatok: 8,00 - 14,00

Dúfame, že činnosť novootvoreného klientskeho centra bude prínosom pre skvalitnenie našej práce a postupne bude viesť k obojstrannej spokojnosti.