O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80€ a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16€. V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov
aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabukiach svojich vchodov.

Klientske centrum

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poplatky za služby poskytované v Klientskom centre OSBD je možné uhrádzať len v hotovosti, t.j. nie je možná platba platobnou kartou.

Dňa 19.1. 2011 začalo svoju činnosť klientske centrum v priestoroch administratívnej budovy technického a ekonomického úseku OSBD Nitra.

Cieľom jeho sprevádzkovania je zabezpečenie komplexných služieb pre nájomcov i vlastníkov bytov v bytových domoch v správe OSBD Nitra sústredených na jednom mieste.

Prínosom tohto oddelenia je najmä to, že bežný klient bytového družstva tu bude môcť vybaviť prakticky všetky bežne sa vyskytujúce požiadavky:

 • vyhlásenie správcu
 • potvrdenie o veku stavby
 • potvrdenie o výške poistného
 • zmena vlastníka bytu
 • prevod členských práv
 • podnájom bytu
 • všetky služby týkajúce sa zálohových platieb
 • všetky služby týkajúce sa mesačného predpisu
 • všetky služby týkajúce sa vyúčtovania
 • platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • prijímanie požiadaviek na opravu a údržbu
 • prijímanie požiadaviek na stavebné úpravy bytov

Takisto požadované poplatky za úkony budú uhrádzané priamo v klientskom centre. (Netýka sa to mesačných zálohových platieb, nedoplatkov a úhrad faktúr).

Prevádzkové hodiny

Prevádzka klientskeho centra je nepretržitá počas celého pracovného týždňa bez obedňajšej prestávky nasledovne:

Pondelok: 8,00 - 15,30 tel: 037 69 278 41
Utorok: 8,00 - 15,00 tel: 037 69 278 42
Streda: 8,00 - 17,00
Štvrtok: 8,00 - 15,00
Piatok: 8,00 - 14,00

Dúfame, že činnosť novootvoreného klientskeho centra bude prínosom pre skvalitnenie našej práce a postupne bude viesť k obojstrannej spokojnosti.