Mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov - 24.11.2018

Dňa 24.11.2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD. Zúčastnilo sa jej 179 zástupcov, čo je 63% zo všetkých. Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Prítomným boli odovzdané kompletné písomné materiály k uvedenej novele. Zároveň bola prezentovaná nová Zmluva o výkone správy, ktorú budeme odsúhlasovať v bytových domoch v priebehu I.polroka 2019. Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastnených na porade. Tím, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť, boli materiály zaslané poštou.

Všetky predmetné dokumenty z mimoriadnej schôdze na stiahnutie a pozretie...

Spravodaj OSBDNR 2/2013
This is a SEO version of Spravodaj OSBDNR 2-2013 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Ako Spravodaj OSBDNR čítať

Prvým tlačidlom v navigačnej lište pod spravodajom si môžete spravodaj zväčšiť na celú obrazovku a následne aj zmenšiť. Listovať môžete pomocou myšky alebo pomocou šípiek. Dvojitým kliknutím na stránku spravodaja sa stránka ešte viac priblíži. Pomocou klávesy ESC sa vrátite k pôvodnému zobrazeniu.
Predposledným tlačidlom si môžete celý spravodaj stiahnuť vo verzii PDF v plnej tlačovej kvalite.