O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80€ a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16€. V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov
aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabukiach svojich vchodov.

Spravodaj OSBDNR 1/2013
This is a SEO version of Spravodaj OSBDNR 1-2013 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Ako Spravodaj OSBDNR čítať

Prvým tlačidlom v navigačnej lište pod spravodajom si môžete spravodaj zväčšiť na celú obrazovku a následne aj zmenšiť. Listovať môžete pomocou myšky alebo pomocou šípiek. Dvojitým kliknutím na stránku spravodaja sa stránka ešte viac priblíži. Pomocou klávesy ESC sa vrátite k pôvodnému zobrazeniu.
Predposledným tlačidlom si môžete celý spravodaj stiahnuť vo verzii PDF v plnej tlačovej kvalite.