O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80€ a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16€. V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov
aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabukiach svojich vchodov.

Informačný spravodaj OSBDNR

Na tomto mieste nájdete zoznam časopisov Spravodaj OSBDNR z posledných rokov. Príslušné číslo si môžete prezererať kliknutím na obrázok. Ponúkame vám aj možnosť stiahnuť si Spravodaj vo formáte PDF v plnej tlačovej kvalite.


Rok 2014

Spravodaj OSBDNR 2014 č. 1 Spravodaj OSBDNR 2014 č. 2
Spravodaj OSBDNR 2014 č. 1 Spravodaj OSBDNR 2014 č. 2

Rok 2013

Spravodaj OSBDNR 2013 č. 1 Spravodaj OSBDNR 2013 č. 2
Spravodaj OSBDNR 2013 č. 1 Spravodaj OSBDNR 2013 č. 2