Mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov - 24.11.2018

Dňa 24.11.2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD. Zúčastnilo sa jej 179 zástupcov, čo je 63% zo všetkých. Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Prítomným boli odovzdané kompletné písomné materiály k uvedenej novele. Zároveň bola prezentovaná nová Zmluva o výkone správy, ktorú budeme odsúhlasovať v bytových domoch v priebehu I.polroka 2019. Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastnených na porade. Tím, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť, boli materiály zaslané poštou.

Všetky predmetné dokumenty z mimoriadnej schôdze na stiahnutie a pozretie...

Tlačiť
PDF

Informácie o spracúvaní osobných údajov - GDPR

Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre Vám ako správca Vášho bytového domu zaručuje dostatočnú ochranu pri spracúvaní Vašich osobných údajov, pretože s nimi zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené. Radi by sme Vám touto cestou poskytli základné informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( známe tiež pod skratkou GDPR), predovšetkým však Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré kladú nové požiadavky na ochranu osobných údajov.

1.) Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Okresné stavebné bytové družstvo, so sídlom Dlhá č. 4, 950 50 Nitra, IČO: 36 526 029, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Dr, vložka č. 10011/N. Môžete sa na nás obrátiť písomne, na vyššie uvedenej adrese alebo elektronicky na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

2.) Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona a to konkrétne na základe ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení v rozsahu : meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Vaše osobné údaje spracúvame iba v rozsahu, ktorý je obmedzený na nevyhnutný rozsah pre účely uzavretia zmluvy o výkone správy a plnenia jej jednotlivých ustanovení. Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Vlastník bytu je povinný bezodkladne písomne informovať správcu bytového domu o každej zmene jeho osobných údajov spracúvaných podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

3.) Kto má prístup k vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom majú prístup zamestnanci správcu, ktorí s Vašimi osobnými údajmi nakladajú len v rozsahu, ktorý je obmedzený účelom spracúvania. Správca môže poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov aj tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa . V takomto prípade je spracúvanie osobných údajov možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa nakladať s Vašimi osobnými údajmi a poskytovať im ochranu v takom rozsahu, ako poskytuje sám správca bytového domu. Zoznam sprostredkovateľov bude správca zverejňovať na svojej webovej stránke.

4.) Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na správcu bytového domu a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na:

  1. opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov
  2. právo na výmaz osobných údajov
  3. právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov
  4. právo namietať spracúvanie osobných údajov
  5. právo na prenosnosť osobných údajov
  6. právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu
  7. právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou , vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Svoje práva môžete uplatniť priamo u správcu bytového domu na uvedenej kontaktnej adrese. S námietkami alebo sťažnosťami sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

5.) Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania platnosti zmluvy o výkone správy uzavretej za účelom správy Vášho bytového domu tak, aby sme Vám mohli poskytovať dohodnuté služby. Po ukončení Vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.

Horeuvedený text na stiahnutie

GDPR Informácie o spracúvaní osobných údajov OSBD Nitra v PDF

Zoznam sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov OSBD Nitra

GDPR zoznam sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov OSBD Nitra v PDF

GDPR - žiadosť dotknutej osoby v PDF

GDPR žiadosť dotknutej osoby v PDF

GDPR - kniha práv dotknutej osoby v PDF

GDPR kniha práv dotknutej osoby v PDF